Щелян Калчев е доктор по икономика

Imvestia > Блог > Uncategorized > Щелян Калчев е доктор по икономика

На 02.07.2021 г. Щелян Калчев, управител-съосновател на IMVESTIA и съдружник в Примо Плюс, защити пред научно жури дисертационен труд на тема „ПОВИШАВАНЕ НА ВЪЗВРЪЩАЕМОСТТА НА ИНВЕСТИЦИИТЕ В НЕДВИЖИМИ ИМОТИ ПРЕЗ ПРИЗМАТА НА ОЦЕНЯВАНЕТОс цел присъждане на образователна и научна степен „доктор” по научна специалност 3.8 „Икономика и управление (оценяване на недвижими имоти)”. Организацията, в която бе защитен дисертационния труд, е УНСС, Факултет „Бизнес“, Катедра „Недвижима собственост“.

Обект на дисертационния труд е възвръщаемостта на инвестициите в жилищни имоти в България. Предмет на дисертационното изследване е влиянието на оценяването на недвижимите имоти върху възвръщаемостта на инвестициите в жилищни имоти. Целта на дисертационния труд е да предложи подход за повишаване на възвръщаемостта на инвестициите в жилищни имоти чрез използване на методологията за оценяване на недвижими имоти.

 

Изследователската теза на дисертационния труд е, че прилагането на специфични подходи от методологията на оценяването на недвижими имоти и стратегическото мислене към процеса на инвестиране в жилищни имоти води до по-висока възвръщаемост. Същественият момент е, че инвестирането е цялостен и сложен процес, а не поредица от откъслечни и самостоятелни действия.

 

Хипотезата на научното изследване е, че е възможно съставяне на практически приложима методика, чрез която да се постигнат прогнозируеми и закономерно повторяеми положителни финансови резултати от прилагането на определена инвестиционна стратегия, т.е. повишаване на възвръщаемостта.

 

Приносите в дисертационния труд са 7 на брой, като един от тях е следният:

 

№5. Разработена е авторска методика за повишаване на възвръщаемостта на инвестициите в жилищни имоти, чиито главни части са структурата на компонентите на инвестиционната стратегия и формулярът за финансов анализ. Компонентите на инвестиционната стратегия са двадесет на брой и отразяват всички необходими предпоставки за реализацията ѝ. Формулярът за финансов анализ конкретизира връзката между оценяването на недвижимите имоти и повишаването на възвръщаемостта. Включва бъдещата пазарна стойност на имота след подобренията (с отчитане на пазарните тенденции); разходите за покупка, владеене, ремонт, финансиране и продажба; минималната брутна печалба; необходимият капитал и максималната офертна цена.

 

Дисертацията е с обем 233 страници. Цитираните източници са 159 на брой, като мнозинството от тях са на английски език. Научният ръководител на дисертацията е доц. д-р Георги Забунов, ръководител на Катедра «Недвижима собственост», а членовете на научното жури са проф. д-р Пламен Илиев, проф. д-р Румен Калчев, проф. д-р Стоян Стоянов, доц. д-р Георги Забунов и доц. д-р Драгомир Стефанов. След проведената защита и последвало гласуване с 5:0 гласове „ЗА“, научното жури присъжда на Щелян Калчев научната и образователна степен „доктор“.

Банкноти от имоти в пощата ти!

Запиши се тук.