Политика на поверителност

Imvestia > Политика на поверителност

Политика за защита на лични данни

При обработването на лични данни „ИМВЕСТИА“ ООД спазва всички приложими към дейността му нормативни актове по защита на личните данни, включително, но не само, Регламент (ЕС) 2016/679 („Регламент“).
Съгласно Регламента, лични данни е всяка информация, която се отнася до Вас и чрез която можете да бъдете идентифицирани. Обработване на лични данни (”Обработване”) е всяко действие или съвкупност от действия, които могат да се извършат по отношение на личните данни с автоматични или други средства.

1. ГРУПИ ЛИЦА, ЗА КОИТО СЕ ОБРАБОТВАТ ДАННИ

Във връзка с предоставяните Услуги „ИМВЕСТИА“ ООД обработва информация относно следните Субекти на данни:
(а) физически лица, ползватели на Сайта с регистрация, като потребители;
(б) физически лица, ползватели на Сайта без регистрация;
(в) физически лица, отправили запитвания (вкл. чрез обаждане), искания, сигнали, жалби или друга кореспонденция към „ИМВЕСТИА“ ООД.

2. ОБРАБОТВАНИ ДАННИ ВЪВ ВРЪЗКА С ПРЕДОСТАВЯНЕ НА УСЛУГИТЕ НА САЙТА.

2.1. Информация, която Вие предоставяте

Вие сами решавате дали и как да използвате Услугите, предоставяни чрез Сайта. Във формите, чрез които се въвеждат лични данни, ясно обозначаваме задължителния или доброволния характер на предоставяне на данните. Данните, попълването на които е задължително, са такива, без които е невъзможно да предоставим съответната Услуга или част от нея.

(а) Регистрация/Създаване на акаунт. Ползването на част от Услугите е възможно след регистрация. За да създадете собствен акаунт, е необходимо да въведете: име, фамилия, имейл адрес и парола. В допълнение се съхранява информация за извършването на регистрацията и съгласяването с Условията (дата, час и IP адрес).

(б) Данни, съхранявани във Вашия акаунт. Някои от предоставяните Услуги се състоят в осигуряване на възможност да създавате и/или съхранявате във Вашия акаунт информация като снимка или други файлове и съответно да ги използвате и изпращате. Вие преценявате самостоятелно дали и какви данни, отнасящи се до Вас, да съхранявате във Вашия акаунт в Сайта.

2.2. „ИМВЕСТИА“ ООД няма задължение и не следи за наличието на посочените чувствителни данни в Сайта. Предоставянето на такава информация е изцяло на риск и отговорност на предоставящото я лице. Вие не бива да съхранявате каквито и да е от горепосочените данни и документи в акаунта си, както и да изпращате такива данни и документи към други лица през Сайта.

2.3 „ИМВЕСТИА“ ООД може да обработва и други данни, отнасящи се до Вас, в случаите, когато Вие предоставите доброволно такива данни чрез попълване на съответни електронни форми в Сайта, добавяне на предпочитания, настройки и др.

3. ДАННИ, СВЪРЗАНИ С ПРОЦЕСА НА ПОЗЛВАНЕ НА УСЛУГИТЕ

В Сайта се използват логове със следните цели:
За подсигуряване на надеждното функциониране на Услугите и установяване на технически проблеми;

 • За подсигуряване сигурността на Услугите и откриване на злонамерени действия;
 • За развитие и подобряване на Услугите в Сайта;
 • За измерване на посещаемостта и ползваемостта на Сайта;
 • Логове в случаите, в които това се изисква от закона (като логове на електрони волеизявления).

3.1. Лог за влизане в акаунт – Този лог дава възможност да бъдат установени и автоматично блокирани нерегламентирани опити за достъп до акаунти. Той се поддържа за период до 1 /една/ година, като съдържа дата и час на влизането в акаунта, статус, дали влизането е през мобилна версия, приложение или десктоп браузър, IP адрес.

3.2. Сървърни логове, логове на устройства за защита на сигурността (Web Application Firewalls) и др. устройства, попадащи в тази категория. Тези логове са необходими за установяване на технически проблеми, откриване на злонамерени действия и др. от посочените по-горе цели. Те се съхраняват за период до 1 /една/ година. Логовете могат да съдържат следната информация: дата и час, IP адрес, URL, информация за браузър и устройство. В допълнение някои от устройствата е възможно да използват технология за сигурност, базирана на бисквити.

3.3. Бисквити
За функционирането на Сайта е необходимо ползването на бисквити. Те са информация, съхранена във Вашия браузър (или мобилно приложение). Те се използват за съхранение на настройки и идентификатори, необходими за някои от предоставяните в Сайта услуги.
Разберете повече за тях като прочетете Политика за ползване на бисквити.

4. „ИМВЕСТИА“ ООД събира, използва и обработва информацията, описана по-горе, за целите, предвидени в настоящата Политика и в Условията за ползване на Услугите, които могат да бъдат:

 • Във връзка с договорни отношения;
 • Предоставяне на полезна информация на регистрираните потребители.
 • Предоставяне на рекламни материали /директен маркетинг/ на регистрираните потребители, свързани с дейността на дружеството.
 • Цели, за които Вие сте дали своето изрично съгласие;

Във връзка с договорни отношения

Обработване на данни при извършване на регистрация, създаване на акаунт и дейностите по предоставяне на Услугите, достъпни чрез Сайта. В допълнение тези цели включват комуникацията с Вас, включително по електронна поща, необходима във връзка с предоставяне на Услугите и/или уведомяването Ви за промени в предоставяните Услуги. За целта може да е необходимо обработване на част или на всички посочени по-горе категории данни.

Цели, необходими за защита и прилагане на легитимните интереси на други ползватели на Услугите, трети лица и „ИМВЕСТИА“ ООД.

Това са цели, свързани със законни интереси на „ИМВЕСТИА“ ООД и/или трети лица като други потребители, Работодатели, Представители на работодатели и др. Тези цели включват:

 • Осигуряване на нормалното функциониране и използване на Сайта от Ваша страна и от страна на другите потребители, поддръжка и администриране на Услугите, разрешаване на възникнали спорове, установяване и предотвратяване на злонамерени действия.
 • Откриване и разрешаване на технически или проблеми с функционалността, развитие и подобряване на Услугите.
 • Осъществяване на комуникация с Вас, включително по електронен път по важни въпроси, свързани с Услугите.
 • Приемане и обработване на получени сигнали, жалби, искания и друга кореспонденция;
 • Осъществяване и закрила на правата и законните интереси на „ИМВЕСТИА“ ООД, включително и по съдебен ред, и оказване на съдействие при осъществяване и закрила на правата и законните интереси на другите ползватели на сайта и/или засегнати трети страни.

Цели, за които Вие сте дали своето изрично съгласие

Ваши данни могат да бъдат обработвани на базата на Ваше изрично съгласие, като обработването в този случай е конкретно и в степента и обхвата, предвидени в съответното съгласие.

5. СРОК НА СЪХРАНЕНИЕ

Тук можете да намерите информация за срока на съхранение на различните видове данни. При съхранението на данни, Ние прилагаме генералния принцип за съхранение на данни в минимален обем и за срок не по-дълъг от необходимото за предоставяне на Услугите, подсигуряване на тяхната сигурност и надеждност и изискванията на закона.

 

Банкноти от имоти в пощата ти!

Запиши се тук.